Möjligheter

L.P.O.T erbjuder bla. följande produkter:– Kapitalpension
sparande fritt från förmögenhetsskatt samt reavinstskatt
OBS. ej möjligt att teckna nya kontrakt efter 2007-02-02.

– Kapitalförsäkringar-Livräntor
ett sparande fritt från reavinstskatt

– Aktieindexobligationer

Marknadens främsta kapitalskyddade aktieindexobligationer