Policy

Etiska regler
Som försäkringsförmedlare skall företagen och dess anställda alltid agera i enlighet med lagen om försäkringsförmedling samt därtill kompletterande regelverk såsom föreskrifter och allmänna råd. Vidare skall företagen och dess anställda alltid följa Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, stadgar i vilka etiska regler utgör en viktig beståndsdel.Penningtvättsinstruktion
Denna instruktion har tagits fram i syfte att förhindra att åtgärder vidtas för att dölja eller omsätta vinning från brottslig verksamhet och innehåller följande:

• Besluts- och rapporteringsordning
• Uppgifter och ansvar för den som är funktionsansvarig för penningtvättsfrågor
• Rutiner för identitetskontroll av kunder
• Rutiner för granskning av vissa transaktioner
• Rutiner för bevarande av handlingar
• Rutiner för utbildning av anställda i penningtvättsfrågor.

Ansvarsförsäkring  via SFM och QBE.

Om du inte är nöjd
Kundklagomål är något som vi ser väldigt allvarligt på. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på företaget, om vad som inte fungerar bra och vad som kan göras bättre, samtidigt som vi får en chans att förbättra oss.

Företagets målsättning är att bemöta alla synpunkter så fort som möjligt och kunden kan begära att få ett skriftligt svar om så önskas. I de fall kundens synpunkter inte kan tillmötesgås har kunden rätt att få en förklaring till varför.

Hur går kunden till väga?
Har du som kund synpunkter som du vill framföra på vårt arbete ber vi dig att kontakta oss snarast möjligt. Dröjsmål med att reklamera kan försämra kundens möjligheter till skadestånd.

Lövnord Pension och Trygghet KB
Postadress: Burlövsvägen 21, Nordanå, 232 91 Arlöv
Tfn: 040-154547
Fax: 040-154547
E-post: ingvar@lpot.se

Klagomålsansvarig: Ingvar Lövnord
Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, finns det möjlighet att få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden
Postadress: Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn: 08-555 017 00